کارت شرکت در آزمون‌ معماران تجربي - مهر ماه 1399
توضيحات
 • براي مشاهده کارت خود مي توانيد از يكي از چهار روش پايين استفاده كنيد
 • براي جستجوي نام خانوادگي قسمتي از نام خانوادگي کافي مي باشد
 • براي مشاهده آدرس حوزه رفع نقص کليک کنيد
 • چنانچه موفق به پرينت کارت شرکت در آزمون خود نشده ايد مي توانيد در روز چهارشنبه ۹۹/۷/۲ به ستاد رفع نقص مستقر در آدرس هاي پيوست از ساعت ۸:۰۰ الي ۱۲:۰۰ ظهر و بعدازظهر از ساعت۱۳:۰۰ الي ۱۶:۰۰مراجعه نماييد
 • روش دوم : جستجو بر اساس شماره داوطلبي
  *
  :شماره پرونده
  :شماره داوطلبي
   *
  شماره شناسنامه
   *
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
   
  روش اول : جستجو بر اساس مشخصات فردي
   *
  نام خانوادگي
   *
  شماره شناسنامه
   *
  :سال تولد
   * كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  روش چهارم : جستجو بر اساس شماره پرونده و شماره داوطلبي
  *
  :شماره پرونده
   *
  :شماره داوطلبي
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  روش سوم : جستجو بر اساس شماره پرونده
  *
  :شماره پرونده
  :شماره پرونده
   *
  شماره شناسنامه
   *
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
   
   

  تصويركد امنيتي