توضيحات
 • براي مشاهده کارنامه خود مي توانيد از يكي از سه روش پايين استفاده كنيد
 • براي جستجوي نام خانوادگي قسمتي از نام خانوادگي کافي مي باشد
 • جستجو بر اساس شماره نظام مهندسي - شماره شناسنامه - سال تولد
  * - - -
  شماره عضويت نظام مهندسي
   *
  شماره شناسنامه
   *
  :سال تولد
   * كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
   
  روش اول : جستجو بر اساس مشخصات فردي
   *
  نام خانوادگي
   *
  شماره شناسنامه
   *
  :سال تولد
   * كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  روش سوم : جستجو بر اساس شماره داوطلبي
  *
  :شماره پرونده
  :شماره داوطلبي
   *
  شماره شناسنامه
   *
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
   
   ####### 
  ##   ## 
      ## 
   ####### 
  ##    
  ##    
  ######### 
   ####### 
  ##   ## 
  ##  # ## 
  ## # ## 
  ## #  ## 
  ##   ## 
   ####### 
   ####### 
  ##   ## 
      ## 
   ####### 
      ## 
  ##   ## 
   ####### 
   ####### 
  ##   ## 
  ##  # ## 
  ## # ## 
  ## #  ## 
  ##   ## 
   ####### 
   ####### 
  ##   ## 
      ## 
   ####### 
  ##    
  ##    
  ######### 

  تصويركد امنيتي