کارنامه آزمون استخدامي شرکت بادبان درياي ساحل قشم
بهمن 97

توضيحات
 • جهت مشاهده کارنامه خود مي توانيد از يکي از چهار روش زير استفاده کنيد
 • براي جستجوي نام خانوادگي قسمتي از نام خانوادگي کافي مي باشد
 • جستجو بر اساس شماره پرونده - شماره شناسنامه - سال تولد
  *
  شماره پرونده
   *
  شماره شناسنامه
   *
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  جستجو بر اساس مشخصات فردي
   *
  نام خانوادگي
   *
  شماره شناسنامه
   *
  :سال تولد
   * كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  جستجو بر اساس شماره داوطلبي - شماره شناسنامه - سال تولد
  *
  شماره داوطلبي
   *
  شماره شناسنامه
   *
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  جستجو بر اساس شماره ملي - شماره شناسنامه - سال تولد
  *
  شماره ملي
   *
  شماره شناسنامه
   *
  :سال تولد
   *
  كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد
  تصويركد امنيتي