96/11/13 كارنامه آزمون تبديل وضعيت استخدامي کارکنان بانک شهر مورخ  
توضيحات
  • جهت مشاهده نتيجه خود مي توانيد از يکي از سه روش روبرو استفاده کنيد
  • براي جستجوي نام خانوادگي قسمتي از نام خانوادگي کافي مي باشد
جستجو بر اساس شماره پرسنلي - شماره شناسنامه - سال تولد
 
 *
:شماره پرسنلي
 *
:شماره شناسنامه
 *
:سال تولد
 *
كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد:
جستجو بر اساس مشخصات فردي
 
 *
:نام خانوادگي
 *
:شماره شناسنامه
 *
:سال تولد
 *
كد امنيتي تصوير زير را وارد كنيد:
تصويركد امنيتي